Công Trình Nhiêu Lộc Thị Nghè 2003 - 2006

tầng hầng

Kết cấu phần hầm

Đã hoàn thành

Quận 3

Dự Án Liên Quan